عضویت  
ورود اعضا  
 

بودجه بندی آزمون های دپارتمان تخصصی مهندسی شیمی:

 

 

با سلام خدمت داوطلبان عزیز کنکور

 

بودجه بندی (25 درصد اول) آزمون های آزمایشی دپارتمان تخصصی مهندسی شیمی

 

نام درس

 

نحوه بودجه بندی

 

بودجه بندی براساس مباحث مطرح شده

 

بودجه بندی بر اساس منابع ضروری و تکمیلی

 

زبان عمومی و تخصصی

 

کلیه مطالب

 

کتاب های 504 و 1100

کتاب زبان تخصصی انگلیسی راهیان ارشد

 

انتقال حرارت

 

روش های انتقال گرما، قانون بقای انرژی، معادلات کلی انتقال گرما،

انتقال گرمای هدایتی در دیوار مسطح، استوانه و کره،

مقاومت گرمایی، دیواره های مرکب، عایق بندی

 

 

کتاب انتقال حرارت راهیان ارشد

فصل های 1، 2 و 3

 

 

 

ترمودینامیک

 

قوانین ترمودینامیک،سیستم، توابع ترمودینامیکی،قانون صفرم ترمودینامیک،

 انرژی، کار، گرما، ضریب انبساط گرمایی، ضریب تراکم پذیری،

فرآیندهای تغییر فاز، خواص ترمودینامیکی، معادله کلازیوس

 کلاپیرون، قانون اول ترمودینامیک، کاربرد قانون اول،

 فرآیندهای برگشت پذیر گازهای ایده آل،

معادلات حالت نظری، معادلات حالت عمومی، معادلات حالت تجربی

 

 

 

کتاب ترمودینامیک 1 راهیان ارشد

فصل های 1، 2 و 3

کتاب ترمودینامیک 2 راهیان ارشد

فصل 1

 

مکانیک سیالات

 

خواص سیال، قانون لزجت نیوتن، لزجت سینماتیکف، سیالات غیر نیوتنی،چگالی، وزن مخصوص، حجم مخصوص، چگالی نسبی، کشش سطحی، ضریب کشسانی،

فشار و روش های اندازه گیری آن، سیالات تراکم ناپذیر، نیروهای هیدرواستاتیکی وارد بر صفحه تخت و خمیده،منشور فشار،  پایداری اجسام شناور و عوطه ور، حرکت صلب گونه سیالات،تنش کششی

 

کتاب مکانیک سیالات راهیان ارشد (2 جلدی)

فصل 1، 2، 3 و 4

 

کتاب مکانیک سیالات راهیان ارشد (1 جلدی)

فصل 1 و 2

 

کنترل فرآیند

 

تبدیل لاپلاس، خواص تبدیل لاپلاس، حل معادلات دیفرانسیل با استفاده از لاپلاس، تابع انتقال یک فرآیند، سیستم درجه اول و تابع انتقال آن ها، سیستم درجه دوم و تابع انتقال آن ها، سیستم درجه اول متوالی، تاخیر انتقال، سیستم های درجه بالاتر

 

 

کتاب کنترل فرآیند راهیان ارشد

فصل های 1 و 2

 

انتقال جرم و عملیات واحد

 

 

تقسیم بندی عملیات انتقال جرم، عملیات مستقیم و غیرمستقیم،

عملیات پایا و ناپایا، کسر مولی و جرمی، سرعت متوسط،

شار، قانون اول فیک، نفوذ مولکولی، معادلات پیوستگی،

تعیین توزیع غلظت، معادلات نفوذ، ضرایب انتقال جرم، اعداد بدون بعد،

تئوری های انتقال جرم، تشابه

 

 

 

کتاب انتقال جرم راهیان ارشد

فصل های 1، 2 و 3

 

سینتیک  و طراحی راکتورهای شیمیایی

 

تقسیم بندی واکنش های شیمیایی، سرعت واکنش،

ترمودینامیک واکنش های شیمیایی، راکتورهای ناپیوسته،

روش های بررسی نتایج سرعت واکنش، میزان تبدیل،

واکنش های برگشت ناپذیر، واکنش های برگشت پذیر،

واکنش های کاتالیستی، اتوکاتالیستی، تخمیری و ....،

راکتور ناپیوسته، زمان نیمه عمر

 

 

کتاب سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی راهیان ارشد

فصل های 1 و 2

 

 

ریاضیات کاربردی و عددی

 

 

معادلات دیفرانسیل معمولی، معادلات دیفرانسیل مرتبه اول،

معادلات جداشدنی، معادلات کامل، معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم خطی،

معادلات همگن، معادله اویلر، روش کاهش مرتبه، حل معادلات دیفرانسیل با استفاده از سری های، معادله لژاندر، تابع گاما، معادله بسل، تابع خطا،

تابع بتا، تبدیل لاپلاس، خواصل تبدیل لاپلاس، قضیه پیچش، تابع پله ای واحد،

دستگاه معادلات خطی مرتبه اول، روش حذفی، تبدیل لاپلاس، روش عملگرها، دستگاه معادلات ناهمگن

 

 

 

کتاب ریاضیات کاربردی و عددی راهیان ارشد (جلد 2)

بخش اول (فصل های 1، 2، 3، 4، 5 و 6)

 

 

بودجه بندی (25 درصد دوم) آزمون های آزمایشی دپارتمان تخصصی مهندسی شیمی

 

نام درس

 

نحوه بودجه بندی

 

بودجه بندی براساس مباحث مطرح شده

 

بودجه بندی بر اساس منابع ضروری و تکمیلی

 

زبان عمومی و تخصصی

 

کلیه مطالب

 

کتاب های 504 و 1100

کتاب زبان تخصصی انگلیسی راهیان ارشد

 

انتقال حرارت

 

توزیع دما در پره های با سطح یکنواخت، انتقال گرما در پره ها، راندمان پره ها

ضریب تاثیر پره ها، روش هارپر و براون،تعیین ضریب شکل هدایت گرمایی، روشهای عددی انتقال گرمای چند بعدی، روش ظرفیت فشرده، اثرات مکانی، جسم نیمه بی نهایت، ترموکوپل ها، روش تفاضل محدود برای انتقال گرمای ناپایا

 

 

 

کتاب انتقال حرارت راهیان ارشد

فصل های 4، 5 و 6

 

 

 

ترمودینامیک

 

قانون دوم ترمودینامیک با بیان های کلوین پلانک، کلازیوس و از دیدگاه آنتروپی، بازده گرمایی، چرخه کارنو، ضریب عملکرد، نامساوی کلازیوس، تعریف آنتروپی، آنتروپی در گازهای ایده آل، مایعات و جامدات، موازنه آنتروپی در سیستم های باز و بسته، بازدهی ایزواینتروپیک در تجهیزات صنعتی، تحلیل نمودارهای آنتروپی، روابط بین خواص ترمودینامیکی، روابط ماکسول، دمای بویل و ضریب ژول تامسون

 

 

 

کتاب ترمودینامیک 1 راهیان ارشد

فصل های 4 و 5

کتاب ترمودینامیک 2 راهیان ارشد

فصل 2

 

مکانیک سیالات

 

جریان های آرام و درهم، لزج و غیرلزج، تراکم پذیر و تراکم ناپذیر،

پایا و ناپایا، یکنواخت و غیریکنواخت، یک بعدی و چند بعدی، چرخشی و غیرچرخشی، جریان های ایزونتروپیک، جریان های داخلی و خارجی، جریان های توسعه یافته، معادله پیوستگی، خط جریان، خط اثر، خط مسیر، لوله جریان، تابع جریان، معادله اندازه حرکت، معادله برنولی، ضریب تصحیح انرژی، توان، قضیه رینولدز، معادله اندازه حرکت خطی، قضیه پی باکینگهام، اعداد بدون بعد، تشابه

 

کتاب مکانیک سیالات راهیان ارشد (2 جلدی)

فصل 5، 6، 7 و 8

 

کتاب مکانیک سیالات راهیان ارشد (1 جلدی)

فصل 3 و 4

 

کنترل فرآیند

 

سیستم های کنترل، نمودارهای جعبه ای، بدست آوردن تابع انتقال، افت کنترل افزودن کنترلرها به سیستم، انتخاب کنترلر مناسب،

 

 

کتاب کنترل فرآیند راهیان ارشد

فصل 3

 

انتقال جرم و عملیات واحد

 

 

انتقال جرم بین دو فاز، ضرایب کلی انتقال جرم، مقاومت ها انتقال جرم، واحدهای عملیات تک مرحله ای، واحد جریان متقاطع، نیمه پیوسته، تعیین حداقل R و E، بازده مورفری، برج ها سینی دار، برج های پرشده، مقایسه برج های پرشده و سینی دار، برج ها دیواره مرطوب، برج های پاششی، مخازن با مولد حباب و همزن دار، ضریب جذب و ضریب دفع، جریان های همسو و ناهمسو، تعیین حداقل حلال

 

 

 

کتاب انتقال جرم راهیان ارشد

فصل های 4، 5 و 6

سینتیک  و طراحی راکتورهای شیمیایی

 

طبقه بندی راکتورها، راکتور ناپیوسته، زمان و سرعت پر شدن، راکتور مخلوط شونده، راکتور لوله ای، معادله عملکرد راکتور دوره ای، نسبت جریان برگشتی بهینه،

 

 

کتاب سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی راهیان ارشد

فصل های 3 و 4

 

ریاضیات کاربردی و عددی

 

 

قوانین بقا، قوانین انتقال، سری های فوریه، توابع متعامد، تعامد توابع سینوس،  کسینوس، لژاندر و بسل نوع اول، معالات دیفرانسیل با مشتقات جزئی، حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی با روش جداسازی متغیرها، ترکیب متغیرها و تبدیل لاپلاس

 

 

کتاب ریاضیات کاربردی و عددی راهیان ارشد (جلد 2)

بخش دوم (فصل های 1، 2، 3، 4 و 5)

 

 

بودجه بندی (25 درصد سوم) آزمون های آزمایشی دپارتمان تخصصی مهندسی شیمی

 

نام درس

نحوه بودجه بندی

 

بودجه بندی براساس مباحث مطرح شده

 

بودجه بندی بر اساس منابع ضروری و تکمیلی

 

زبان عمومی و تخصصی

 

کلیه مطالب

 

کتاب های 504 و 1100

کتاب زبان تخصصی انگلیسی راهیان ارشد

 

انتقال حرارت

 

لایه مرزی سرعت و لایه مرزی گرمایی جابه جایی اجباری، معادلات، تشابه رینولدز، جریان روی صفحه تخت، جریان حول استوانه و کره، جریان داخلی، تغیین توزیع سرعت ودما جابه جایی طبیعی، انتقال گرمای طبیعی روی صفحات عمودی، افقی، استوانه ها و محفظه های بسته، جابه جایی اجباری توأم با طبیعی

 

 

 

کتاب انتقال حرارت راهیان ارشد

فصل های7 و 8

 

 

 

ترمودینامیک

 

خواص جزئی مولی، معادله گیبس دوهم، محلول ایده آل، فوگاسیته، تغییرات خاصیت در اثر اختلاط، خواص اضافی، مخلوط های گازی، تعادل بخار مایع در حالت ایده آل و واقعی، بررسی نمودارهای فازی، تبخیر ناگهانی،

 

 

 

کتاب ترمودینامیک 2 راهیان ارشد

فصل های 3 و 4

 

 

 

مکانیک سیالات

 

جریان آرام و درهم در داخل لوله ها، جریان کاملا توسعه یافته،

افت های موضعی، معادله انرژی، خط تراز انرژی و هیدرولیکی، جریان بین صفحات موازی بزرگ، مجاری غیردایره ای، سیستم های چند لوله ای، اندازه گیری جریان سیالات، جریان در بسترهای پر شده، رابطه افت فشار با سرعت،

 افت فشار در بستر سیال شده

 

کتاب مکانیک سیالات راهیان ارشد (2 جلدی)

فصل 9 و 15

 

کتاب مکانیک سیالات راهیان ارشد (1 جلدی)

فصل 5 و 9

 

کنترل فرآیند

 

مفهوم پایداری، معیار پایداری، روش های تعیین پایداری، آزمون روت، روش مکان هندسی ریشه ها،

 

کتاب کنترل فرآیند راهیان ارشد

فصل 4

 

انتقال جرم و عملیات واحد

 

 

تتقطیرو تعادلات بخار مایع، انحراف از حالت ایده آل، محاسبات نقاط جوش و شبنم، تبخیر کننده ناگهانی، تقطیر دیفرانسیلی، تقطیر پیوسته، روش مک کیب تیلی، روش پونچون ساواریت، استخراج مایع مایع، مختصات متاسوی الاضلاع، مختصات قائم، دستگاه های استخراج

 

 

کتاب عملیات واحد راهیان ارشد

فصل های 1 و 2

سینتیک  و طراحی راکتورهای شیمیایی

 

واکنش ها موازی، واکنش های سری، واکنش های سری موازی، مطالعه کمی توزیع محصولات و اندازه راکتور

 

کتاب سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی راهیان ارشد

فصل های 5 و 6

 

 

ریاضیات کاربردی و عددی

 

 

مرتبه همگرایی، حل معادلات غیر خطی با استفاده از روش ها تنصیف، نابجایی، نیوتن رافسون، وتری و تکرار ساده، حل دستگاه معادلات غیر خطی با استفاده ار روش نیوتن رافسون، درونیابی با استفاده از روش لاگرانژ، روش تافضلات تقسیم شده نیوتن و روش تفاضلات پیشرو و پسرو نیوتن، برازش منحنی توسط روش کمترین مربعات، انتگرال گیری با استفاده از روش های مستطیلی، ذوزنقه، سیمپسون، رامبرگ و نقطه میانی، انگرال ها چندگانه، مشتق گیری عددی، عملگرها

 

 

 

 

کتاب ریاضیات کاربردی و عددی راهیان ارشد (جلد 1)

فصل های 1، 2، 3 و 4

 

 

بودجه بندی (25 درصد چهارم) آزمون های آزمایشی دپارتمان تخصصی مهندسی شیمی

 

نام درس

 

نحوه بودجه بندی

 

بودجه بندی براساس مباحث مطرح شده

 

بودجه بندی بر اساس منابع ضروری و تکمیلی

 

زبان عمومی و تخصصی

 

کلیه مطالب

 

کتاب های 504 و 1100

کتاب زبان تخصصی انگلیسی راهیان ارشد

 

انتقال حرارت

 

جوشش، میعان، انواع مبدل های گرمایی، رسوب گذاری، قطر معادل

اعداد بدون بعد، قوانین کیرشهف، توزیع پلانک، استفان بولتزمن، جابه جایی وین، تبادیل گرمایی بین اجسام سیاه، اجسام خاکستری، سفید، دیفیوز، سپرهای تشعشعی، پدیده گلخانه ای، ضریب شکل

 

 

 

کتاب انتقال حرارت راهیان ارشد

فصل های 9، 10، 11 و 12

 

 

 

ترمودینامیک

 

مختصه واکنش، روابط بین ثابت تعادل و ترکیب نسبی، واکنش در فازهای گاز، مایع و جامد، اثر دما بر ثابت تعادل، اثر دما، فشار و گازهای بی اثر روی تعادل شیمیایی، قانون فازهای گیبس، قضیه دوهم، سیکل های رانکین، استاندارد هوایی اتو، دیزل، استرلینگ، اریکسون، برایتون و سیکل های تبرید

 

 

کتاب ترمودینامیک 2 راهیان ارشد

فصل های 5، 6 و 7

 

 

 

مکانیک سیالات

 

لایه مرزی، جریان روی صفحه تخت، روش انتگرالی ون کارمن، نیروهای پسا و برآ، جدایش، جریان خارجی روی کره و استوانه، قانون استوکس، توربوماشین ها، کاویتاسیون، هد خالص، پمپ ها، توربین ها، جریان سیال ایده آل، جریان های تراکم پذیر، سرعت صوت، فرآیند ایزونتروپیک، خواص سکون، حالت خفگی، جریان در کانال باز، برش هیدرولیکی، مقطع عرضی بهینه کانال

 

کتاب مکانیک سیالات راهیان ارشد (2 جلدی)

فصل 10، 11، 12، 13 و 14

 

کتاب مکانیک سیالات راهیان ارشد (1 جلدی)

فصل 6، 7 و 8

 

کنترل فرآیند

 

بررسی پاسخ فرکانسی سیستم ها، نمودارهای بد (Bode

انتخاب پارامترهای کنترلر، منحنی نایکوئیست

 

 

کتاب کنترل فرآیند راهیان ارشد

فصل 5

 

انتقال جرم و عملیات واحد

 

 

تبخیر کننده های یک مرحله ای و چند مرحله ای، انواع تبخیر کننده ها، ظرفیت تبخیر کننده ها، قاعده ی دورینگ، روش های خوراک دهی، انواع رطوبت، اشباع کننده ی آدیاباتیک، عملیات تماس بین گاز و مایع، مکانیسم بره کنش گاز و مایع، خشک کن های آدیاباتیک و غیرآدیاباتیک، خشک کردن جامدات متخلخل و غیرمتخلخل، دستگاه های خشک کن، جذب سطحی، دستگاه جذب سطحی، معادله های لانگ مویر و فرندلیچ، اصول جذب سطحی، استخراج از جامدات، کریستالیزاسیون، فیلتراسیون

 

 

 

کتاب عملیات واحد راهیان ارشد

فصل های 3، 4، 5، 6، 7، 8 و 9

سینتیک  و طراحی راکتورهای شیمیایی

 

اثر دما و فشار روی واکنش ها منفرد و واکنش ها چند گانه، انتخاب راکتور مناسب برای واکنش سری، موازی، سری موازی، اتوکاتالیستی، تخمیری و آنزیمی

 

کتاب سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی راهیان ارشد

فصل های 7 و 8

 

 

ریاضیات کاربردی و عددی

 

 

حل معادلات دیفرانسیل با استفاده از روش تیلور، اویلر و رانگ کاتا، حل معادلات دیفرانسیل با استفاده ار روش تفاضل محدود و تیراندازی (پرتابی)، حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی با استفاده از روش تفاضل محدود صریح، ضمنی و روش کرانک نیکلسون، خواص ماتریس، حل دستگاه معادلات خطی با استفاده از روش های حذفی گوس، ژاکوبی و گوس سایدل

 

 

 

 

کتاب ریاضیات کاربردی و عددی راهیان ارشد (جلد 1)

فصل های 5، 6، 7، 8 و 9