عضویت  
ورود اعضا  
 
   25 درصد اول

 

 با سلام خدمت داوطلبان عزیز کنکور

بودجه بندی (25 درصد اول) آزمون های آزمایشی دپارتمان تخصصی مهندسی شیمی

 

نام درس

 

نحوه بودجه بندی

 

بودجه بندی براساس مباحث مطرح شده

 

بودجه بندی بر اساس منابع ضروری و تکمیلی

 

زبان عمومی و تخصصی

 

کلیه مطالب

 

کتاب های 504 و 1100

کتاب زبان تخصصی انگلیسی راهیان ارشد

 

انتقال حرارت

 

روش های انتقال گرما، قانون بقای انرژی، معادلات کلی انتقال گرما،

انتقال گرمای هدایتی در دیوار مسطح، استوانه و کره،

مقاومت گرمایی، دیواره های مرکب، عایق بندی

 

 

کتاب انتقال حرارت راهیان ارشد

فصل های 1، 2 و 3

 

 

 

ترمودینامیک

 

قوانین ترمودینامیک،سیستم، توابع ترمودینامیکی،قانون صفرم ترمودینامیک،

 انرژی، کار، گرما، ضریب انبساط گرمایی، ضریب تراکم پذیری،

فرآیندهای تغییر فاز، خواص ترمودینامیکی، معادله کلازیوس

 کلاپیرون، قانون اول ترمودینامیک، کاربرد قانون اول،

 فرآیندهای برگشت پذیر گازهای ایده آل،

معادلات حالت نظری، معادلات حالت عمومی، معادلات حالت تجربی

 

 

 

کتاب ترمودینامیک 1 راهیان ارشد

فصل های 1، 2 و 3

کتاب ترمودینامیک 2 راهیان ارشد

فصل 1

 

مکانیک سیالات

 

خواص سیال، قانون لزجت نیوتن، لزجت سینماتیکف، سیالات غیر نیوتنی،چگالی، وزن مخصوص، حجم مخصوص، چگالی نسبی، کشش سطحی، ضریب کشسانی،

فشار و روش های اندازه گیری آن، سیالات تراکم ناپذیر، نیروهای هیدرواستاتیکی وارد بر صفحه تخت و خمیده،منشور فشار،  پایداری اجسام شناور و عوطه ور، حرکت صلب گونه سیالات،تنش کششی

 

کتاب مکانیک سیالات راهیان ارشد (2 جلدی)

فصل 1، 2، 3 و 4

 

کتاب مکانیک سیالات راهیان ارشد (1 جلدی)

فصل 1 و 2

 

کنترل فرآیند

 

تبدیل لاپلاس، خواص تبدیل لاپلاس، حل معادلات دیفرانسیل با استفاده از لاپلاس، تابع انتقال یک فرآیند، سیستم درجه اول و تابع انتقال آن ها، سیستم درجه دوم و تابع انتقال آن ها، سیستم درجه اول متوالی، تاخیر انتقال، سیستم های درجه بالاتر

 

 

کتاب کنترل فرآیند راهیان ارشد

فصل های 1 و 2

 

انتقال جرم و عملیات واحد

 

 

تقسیم بندی عملیات انتقال جرم، عملیات مستقیم و غیرمستقیم،

عملیات پایا و ناپایا، کسر مولی و جرمی، سرعت متوسط،

شار، قانون اول فیک، نفوذ مولکولی، معادلات پیوستگی،

تعیین توزیع غلظت، معادلات نفوذ، ضرایب انتقال جرم، اعداد بدون بعد،

تئوری های انتقال جرم، تشابه

 

 

 

کتاب انتقال جرم راهیان ارشد

فصل های 1، 2 و 3

 

سینتیک  و طراحی راکتورهای شیمیایی

 

تقسیم بندی واکنش های شیمیایی، سرعت واکنش،

ترمودینامیک واکنش های شیمیایی، راکتورهای ناپیوسته،

روش های بررسی نتایج سرعت واکنش، میزان تبدیل،

واکنش های برگشت ناپذیر، واکنش های برگشت پذیر،

واکنش های کاتالیستی، اتوکاتالیستی، تخمیری و ....،

راکتور ناپیوسته، زمان نیمه عمر

 

 

کتاب سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی راهیان ارشد

فصل های 1 و 2

 

 

ریاضیات کاربردی و عددی

 

 

معادلات دیفرانسیل معمولی، معادلات دیفرانسیل مرتبه اول،

معادلات جداشدنی، معادلات کامل، معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم خطی،

معادلات همگن، معادله اویلر، روش کاهش مرتبه، حل معادلات دیفرانسیل با استفاده از سری های، معادله لژاندر، تابع گاما، معادله بسل، تابع خطا،

تابع بتا، تبدیل لاپلاس، خواصل تبدیل لاپلاس، قضیه پیچش، تابع پله ای واحد،

دستگاه معادلات خطی مرتبه اول، روش حذفی، تبدیل لاپلاس، روش عملگرها، دستگاه معادلات ناهمگن

 

 

 

کتاب ریاضیات کاربردی و عددی راهیان ارشد (جلد 2)

بخش اول (فصل های 1، 2، 3، 4، 5 و 6)