عضویت  
ورود اعضا  
 
   25 درصد سوم

بودجه بندی (25 درصد سوم) آزمون های آزمایشی دپارتمان تخصصی مهندسی شیمی

 

نام درس

نحوه بودجه بندی

 

بودجه بندی براساس مباحث مطرح شده

 

بودجه بندی بر اساس منابع ضروری و تکمیلی

 

زبان عمومی و تخصصی

 

کلیه مطالب

 

کتاب های 504 و 1100

کتاب زبان تخصصی انگلیسی راهیان ارشد

 

انتقال حرارت

 

لایه مرزی سرعت و لایه مرزی گرمایی جابه جایی اجباری، معادلات، تشابه رینولدز، جریان روی صفحه تخت، جریان حول استوانه و کره، جریان داخلی، تغیین توزیع سرعت ودما جابه جایی طبیعی، انتقال گرمای طبیعی روی صفحات عمودی، افقی، استوانه ها و محفظه های بسته، جابه جایی اجباری توأم با طبیعی

 

 

 

کتاب انتقال حرارت راهیان ارشد

فصل های7 و 8

 

 

 

ترمودینامیک

 

خواص جزئی مولی، معادله گیبس دوهم، محلول ایده آل، فوگاسیته، تغییرات خاصیت در اثر اختلاط، خواص اضافی، مخلوط های گازی، تعادل بخار مایع در حالت ایده آل و واقعی، بررسی نمودارهای فازی، تبخیر ناگهانی،

 

 

 

کتاب ترمودینامیک 2 راهیان ارشد

فصل های 3 و 4

 

 

 

مکانیک سیالات

 

جریان آرام و درهم در داخل لوله ها، جریان کاملا توسعه یافته،

افت های موضعی، معادله انرژی، خط تراز انرژی و هیدرولیکی، جریان بین صفحات موازی بزرگ، مجاری غیردایره ای، سیستم های چند لوله ای، اندازه گیری جریان سیالات، جریان در بسترهای پر شده، رابطه افت فشار با سرعت،

 افت فشار در بستر سیال شده

 

کتاب مکانیک سیالات راهیان ارشد (2 جلدی)

فصل 9 و 15

 

کتاب مکانیک سیالات راهیان ارشد (1 جلدی)

فصل 5 و 9

 

کنترل فرآیند

 

مفهوم پایداری، معیار پایداری، روش های تعیین پایداری، آزمون روت، روش مکان هندسی ریشه ها،

 

کتاب کنترل فرآیند راهیان ارشد

فصل 4

 

انتقال جرم و عملیات واحد

 

 

تقطیرو تعادلات بخار مایع، انحراف از حالت ایده آل، محاسبات نقاط جوش و شبنم، تبخیر کننده ناگهانی، تقطیر دیفرانسیلی، تقطیر پیوسته، روش مک کیب تیلی، روش پونچون ساواریت، استخراج مایع مایع، مختصات متاسوی الاضلاع، مختصات قائم، دستگاه های استخراج

 

 

 

کتاب عملیات واحد راهیان ارشد

فصل های 1 و 2

سینتیک  و طراحی راکتورهای شیمیایی

 

واکنش ها موازی، واکنش های سری، واکنش های سری موازی، مطالعه کمی توزیع محصولات و اندازه راکتور

 

کتاب سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی راهیان ارشد

فصل های 5 و 6

 

 

ریاضیات کاربردی و عددی

 

 

مرتبه همگرایی، حل معادلات غیر خطی با استفاده از روش ها تنصیف، نابجایی، نیوتن رافسون، وتری و تکرار ساده، حل دستگاه معادلات غیر خطی با استفاده ار روش نیوتن رافسون، درونیابی با استفاده از روش لاگرانژ، روش تافضلات تقسیم شده نیوتن و روش تفاضلات پیشرو و پسرو نیوتن، برازش منحنی توسط روش کمترین مربعات، انتگرال گیری با استفاده از روش های مستطیلی، ذوزنقه، سیمپسون، رامبرگ و نقطه میانی، انگرال ها چندگانه، مشتق گیری عددی، عملگرها

 

 

 

 

کتاب ریاضیات کاربردی و عددی راهیان ارشد (جلد 1)

فصل های 1، 2، 3 و 4