عضویت  
ورود اعضا  
 
   بودجه بندی آزمون های آزمایشی رشته مهندسی شیمی

با سلام خدمت داوطلبان عزیز آزمون‌های آزمایشی دپارتمان تخصصی مهندسی شیمی ویژه کنکور کارشناسی ارشد 98

 

بودجه بندی (25 درصد اول) آزمون های آزمایشی دپارتمان مهندسی شیمی بینـش

نام درس

مباحث

زبان عمومی و تخصصی

کلیه مطالب

انتقال حرارت

1- مفاهیم مقدماتی: مکانیزم­ های انتقال حرارت، نرخ و شار انتقال حرارت، مفاهیم اولیه­ انتقال حرارت هدایتی، قانون فوریه، مکانیزم انتقال حرارت هدایتی در گازها و مایعات و جامدات، نکات مربوط به ضریب انتقال حرارت هدایتی، ضریب نفوذ گرمایی، مفاهیم اولیه انتقال حرارت جابجایی، قانون سرمایش نیوتن، مفاهیم اولیه انتقال حرارت تشعشعی، قانون استفان-بولتزمن

2- انتقال حرارت هدایتی: معادله­ اساسی هدایت در مختصات­ های مختلف، شرایط مرزی و اولیه، توزیع دما در اشکال هندسی مختلف، چشمه حرارتی با شدت متغیر، انتقال حرارت در مخروط، مقاومت انتقال حرارت، مقاومت­ های سری و موازی، دیواره­ مرکب، مقاومت کنترل­ کننده انتقال حرارت، مقاومت تماسی، مواد عایق، ابر عایق، ترتیب عایق­ پیچی، شعاع بحرانی

3- پره (سطوح توسعه یافته): معادله دیفرانسیل دما در پره­ های مستطیلی و میله ­ای، محاسبه نرخ انتقال حرارت در پره ­ها، محاسبه راندمان(بازده) پره، راندمان کلی، ضریب تأثیر(کارایی) پره، پره با سطح مقطع متغیر،روش هارپر و براون

ترمودینامیک

1- مفاهیم مقدماتی: دیدگاه­ های ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک، کاربردهای ترمودینامیک، سیستم و محیط، خواص شدتی و مقداری، قانون صفرم ترمودینامیک، فرایند شبه­ تعادلی، توابع ترمودینامیکی، کار، برگشت­ پذیری و برگشت­ ناپذیری داخلی و خارجی، روابط مربوط به گاز ایده­ آل

2- روابط ترمودینامیکی: روابط پایه ­ای در ترمودینامیک، روابط بین خواص ترمودینامیکی، معادلات ماکسول، نحوه محاسبه­ تغییرات انرژی درونی، نحوه محاسبه تغییرات آنتالپی، ضریب انبساط حجمی و ضریب تراکم ­پذیری هم ­دما

3- خواص مواد خالص و بررسی معادلات حالت: حالات ترمودینامیکی مایع و بخار، کیفیت (عیار)، نمودارهای ترمودینامیکی، معادله کلاپیرون، معادله ویریال، منحنی ضریب تراکم ­پذیری، اصل حالات متناظر دو و سه پارامتری، دمای بویل، معادلات حالت درجه سوم

4- قانون اول ترمودینامیک: قانون اول ترمودینامیک برای سیستم بسته، قانون اول ترمودینامیک برای سیستم باز، فرایندهای حالت پایا (نازل، پخش­ کننده، توربین، پمپ، کمپرسور و مبدل حرارتی)، فرایند اختناق، ضریب ژول  تامسون، محاسبه کار و گرما در فرایندهای مختلف (ایزوترم، بی­ دررو، پلی تروپیک، هم­ حجم و هم ­فشار)

مکانیک سیالات

1- مفاهیم اولیه و خواص سیالات: خواص سیالات (چگالی، وزن مخصوص، ویسکوزیته، ضریب کشش سطحی، مدول بالک و ...)، قانون لزجت نیوتن و کاربردهای آن، پدیده های مربوط به کشش سطحی (نیروی کشش سطحی، اختلاف فشار ناشی از کشش سطحی، مویینگی)، تعاریف اولیه سیالات غیرنیوتنی

2- استاتیک سیالات: روش مانومتری برای پیدا کردن اختلاف فشار در سیالات ساکن، انواع فشارسنج ها، نیروهای هیدرواستاتیکی وارد بر سطوح تخت و خمیده، نیروی شناوری، پایداری و ناپایداری اجسام غوطه ور و اجسام شناور

3-  سینماتیک سیالات: قضیه مشتق مادی، انواع جریان، انواع دبی، خطوط سیالاتی (خط مسیر، خط اثر و خط جریان)

کنترل فرآیند

1- لاپلاس: تعریف لاپلاس، معکوس لاپلاس، حل معادلات دیفرانسیل معمولی به کمک لاپلاس، قضایای لاپلاس، توابع خاص (تابع پله ­ای، تابع ضربان ایده­ آل و...)

2- مدلسازی فرایندها: سیستم درجه اول، پاسخ سیستم درجه اول به ورودی­ های مختلف، خطی کردن سیستم­ های غیرخطی، سیستم درجه دوم، پاسخ سیستم درجه دوم به ورودی­ های مختلف

انتقال جرم و عملیات واحد

1- مفاهیم اولیه و مکانیزم­ های انتقال جرم: نیروی محرکه انتقال جرم، مکانیزم­ های انتقال جرم، سرعت متوسط مولی و جرمی، نرخ و شار انتقال جرم، قانون اول فیک و نکات مربوط به آن، انتقال جرم در جزء ساکن و انتقال جرم متقابل با مول­ های برابر و انتقال جرم توأم با واکنش شیمیایی در مختصات ­های کارتزین و استوانه و کره و در مخروط، انتقال جرم شبه پایا، موازنه مولی و معادله اساسی انتقال جرم، انواع واکنش شیمیایی، قانون دوم فیک، توزیع غلظت

2- ضرایب انتقال جرم: انواع ضرایب انتقال جرم، محاسبه­ ضریب انتقال جرم در فیلم ریزان مایع، محاسبه­ ضریب انتقال جرم در حرکت سیال از روی صفحه افقی، لایه مرزی، اعداد بدون بعد، تشابه کلبرن، شرایط برقراری تشابه بین پدیده­ های انتقال، محاسبه­ ضریب انتقال جرم با استفاده از روابط تجربی، محاسبه­ ضریب انتقال جرم به کمک مدل­ های (تئوری­ های) انتقال جرم

سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی

1- سینتیک: تقسیم ­بندی واکنش ­های شیمیایی، تعریف سرعت واکنش، درجه واکنش، واکنش­ های ابتدایی و غیر ابتدایی و تعیین معادله­ سرعت واکنش برای آن­ها، واکنش ­های با درجه انتقالی، وابستگی سرعت واکنش به دما، تحلیل نظریه­ های آرنیوس و برخورد و حالت گذرا، ثابت تعادل و وابستگی آن به دما

2- راکتورهای ناپیوسته (batch): ویژگی­ های راکتورهای ناپیوسته، ویژگی ­های دو روش انتگرالی و دیفرانسیلی، درصد تبدیل، بررسی واکنش ­های با درجات مختلف در راکتور ناپیوسته (در دو حالت حجم ثابت و حجم متغیر)، زمان اتمام واکنش، زمان نیمه عمر، واکنش­ های کاتالیزوری متجانس، واکنش­ های اتوکاتالیزوری، واکنش­ های تخمیری

 

ریاضیات کاربردی و عددی

معادلات دیفرانسیل معمولی: الف) مفاهیم اولیه، تفاوت معادلات دیفرانسیل معمولی و جزیی با یکدیگر، مرتبه و درجه معادله دیفرانسیل، خطی و غیر خطی بودن معادله دیفرانسیل، همگن و ناهمگن بودن معادله دیفرانسیل، مسیر قائم دسته منحنی، جواب غیرعادی معادله دیفرانسیل، تعیین معادله دیفرانسیل از روی جواب عمومی

ب) معادلات دیفرانسیل مرتبه اول: معادله تفکیک­ پذیر، معادله همگن، معادله کامل، تعیین فاکتور انتگرال، معادله مرتبه اول خطی، معادله برنولی، معادله کلرو، معادله لاگرانژ، معادله ریکاتی

ج) معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم: معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم خطی با ضرایب ثابت (همگن و ناهمگن)، معادلات دیفرانسیل کوشی  اولر، استفاده از یک جواب معادله دیفرانسیل برای پیدا کردن جواب دیگر

د) معادلات دیفرانسیل مراتب بالاتر: معادلات دیفرانسیل مراتب بالاتر از دو (همگن و ناهمگن)

ه) حل معادلات دیفرانسیل با سری­ ها: تعریف نقاط عادی و غیر عادی، حل معادله دیفرانسیل به کمک سری­ ها، معادله دیفرانسیل بسل، خواص توابع بسل، معادله دیفرانسیل لژاندر، خواص چند جمله ­ای­ های لژاندر

و) تبدیل لاپلاس: تعریف لاپلاس، لاپلاس توابع مختلف، حل معادله دیفرانسیل به روش لاپلاس

 

بودجه بندی (25 درصد دوم) آزمون های آزمایشی دپارتمان مهندسی شیمی بینـش

نام درس

مباحث

زبان عمومی و تخصصی

کلیه مطالب

انتقال حرارت

1- انتقال حرارت دوبعدی در حالت پایا: روش تحلیلی، روش عددی، روش ترسیمی، ضریب شکل هدایتی، روش شبیه ­سازی با الکتریسیته

2- انتقال حرارت ناپایا: عدد بدون بعد بایو، انتقال حرارت ناپایا (در دو حالت روش ظرفیت گرمایی فشرده و روش دیفرانسیلی)، عدد بدون بعد فوریه، نمودارهای هایسلر، جسم نیمه­ بینهایت، دمای فصل مشترک دو جسم، انتقال حرارت هدایتی ناپایا در سیستم­ های چند بعدی، روش ­های عددی در حل مسایل انتقال حرارت ناپایا

3- انتقال حرارت جابجایی اجباری (تا سر جریان داخلی): ضریب انتقال حرارت جابجایی موضعی و متوسط، لایه مرزی سرعت، لایه مرزی حرارتی، استفاده از معادلات اساسی مومنتوم و انرژی در لایه مرزی،  بی­ بعد سازی معادلات لایه مرزی، جریان آرام و درهم، اعداد بدون بعد، روش ون­کارمن برای حل معادلات لایه مرزی، محاسبه ناسلت در شرایط مختلف، تشابه رینولدز، تشابه کلبرن، روش انتگرالی ون­کارمن برای فلزات مایع، جریان روی استوانه و کره، جریان عمود بر روی مجموعه لوله ­ها

ترمودینامیک

1- قانون دوم ترمودینامیک و آنتروپی: موتور حرارتی، موتور حرارتی کارنو، سیکل­ های تبریدی، قانون دوم ترمودینامیک برای سیستم ­های بسته و باز، نابرابری کلازیوس، محاسبه تغییرات آنتروپی، نمودارهای آنتروپی، قانون سوم ترمودینامیک، روابط مربوط به ظرفیت گرمایی فشرده در فشار و حجم ثابت

2- محاسبه­کار و راندمان فرایندهای جریان­دار: محاسبه کار برگشت­ پذیر فرایندهای جریان­دار، راندمان توربین و پمپ و کمپرسور، تحلیل راندمان از روی نمودار، کمپرسورهای چند مرحله ­ای

3- برگشت­ ناپذیری و قابلیت کاردهی (اکسرژی): قابلیت کاردهی، بازگشت­ ناپذیری (تلفات اکسرژی)، عوامل برگشت­ ناپذیری

4- سیکل­ های توان و تبرید: موتور حرارتی کارنو، سیکل رانکین، سیکل استاندارد هوایی برایتون، سیکل استاندارد هوایی اریکسون، سیکل استاندارد هوایی برای رانش جت، سیکل استاندارد هوایی اتو، سیکل استاندارد هوایی دیزل، سیکل استاندارد هوایی استرلینگ، سیکل تبریدی کارنو، سیکل تبرید تراکم بخار، سیکل تبرید جذبی آمونیاک، فرایندهای مایع ­سازی

مکانیک سیالات

1- معادله اولر و معادله برنولی: معادله اولر و کاربردهای آن، حرکت صلب گونه سیال (حرکت خطی و حرکت دورانی)، معادله برنولی و کاربردهای آن

2- فرم انتگرالی معادلات بقا: معادله پیوستگی و کاربردهای آن، معادله اندازه حرکت خطی و کاربردهای آن (محاسبه نیروی ناشی از برخورد جت به اجسام و ...)، معادله اندازه حرکت زاویه ای (مسائل مربوط به آب پاش و ...)

کنترل فرآیند

1- ادامه مدلسازی فرایند: سیستم­ های بدون اثر متقابل، سیستم های با اثر متقابل، سیستم­ های توأم با تأخیر زمانی

2- مفاهیم اولیه­ سیستم­ های کنترل: مفهوم کنترل پس ­خور، انواع کنترلرها و ویژگی­ های آن­ها

3- نمودارهای جعبه ­ای: اجزای نمودار جعبه­ ای، طریقه­ رسم نمودار جعبه­ ای، ساده­ سازی نمودارهای جعبه ­ای

4- عملکرد سیستم ­های کنترل: تابع انتقال مدار بسته، افت کنترل، تغییر در میزان مقرر و بار و اثر آن روی سیستم، عملکرد کنترل­ کننده ­ها در سیستم­ های درجه اول و درجه دوم، انتخاب کنترلر مناسب

انتقال جرم و عملیات واحد

1- انتقال جرم بین دو فاز: تعادل فازها، تئوری دو فیلمی، ضرایب کلی انتقال جرم، تعیین سهم هر فاز از مقاومت در برابر انتقال جرم، مقاومت کنترل­ کننده انتقال جرم، تلاطم در فصل مشترک

2- موازنه مواد در دستگاه­ های انتقال جرم: واحدهای عملیاتی یک مرحله ­ای موازی و همسو، راندمان مورفری، واحدهای عملیاتی یک مرحله ­ای متقاطع، واحدهای عملیاتی تک مرحله­ ای متقابل (موازی و ناهمسو)، محاسبه­ حداقل حلال مصرفی، واحدهای عملیاتی ناپیوسته، واحدهای عملیاتی چند مرحله ­ای (همسو، متقاطع و متقابل)، تعیین تعداد مراحل تئوری در روش متقابل به کمک معادلات سودر

3- عملیات انتقال جرم: جداسازی مکانیکی، تماس مستقیم دو فاز غیرقابل امتزاج، تماس مستقیم دو فاز قابل امتزاج، تماس مستقیم دو فاز جداشده توسط غشاء، جداسازی به وسیله پدیده ­های سطحی، عملیات مستقیم و غیرمستقیم، دستگاه ­های عملیاتی مرحله­ ای و دیفرانسیلی

4- دستگاه­ های عملیاتی گاز  مایع: مخازن مجهز به حباب­ ساز، مخازن مجهز به همزن، برج ­های سینی­ دار، برج ­های پرشده، شستشودهنده­ های ونتوری، برج ­های دیواره مرطوب، برج­ های پاششی، ویژگی­ های برج­ های جذب و دفع

سینتیک  و طراحی راکتورهای شیمیایی

1- راکتورهای Mixed و Plug منفرد: ویژگی ­های راکتورهای پیوسته و مقایسه­ آن با راکتور ناپیوسته، ویژگی راکتورهای نیمه پیوسته، مفهوم زمان پرشدن و سرعت پرشدن و زمان اقامت، روابط مربوط به راکتورهای مخلوط شونده و لوله ­ای و بررسی واکنش ­های مختلف (در دو حالت حجم ثابت و حجم متغیر) در این دو راکتور

2-  اتصال راکتورهای Mixed و Plug به صورت سری و موازی: اتصال راکتورهای Mixed و Plug به صورت سری و موازی و بررسی مزایای آن، تحلیل واکنش ­های مختلف در راکتورهای Mixed وPlug سری و موازی، اتصال راکتورهای غیر هم حجم به یکدیگر

ریاضیات کاربردی و عددی

مدلسازی: اصول مدلسازی، المان­ گیری، نوشتن موازنه، معادلات اساسی مومنتوم و انرژی و جرم، شرایط مرزی، مدلسازی سیستم ­های مختلف

 

 

(آزمون مرحله 3، 50% اول) (دوره مباحث 25 درصد اول و 25 درصد دوم)

آزمون های آزمایشی دپارتمان تخصصی مهندسی شیمی بینـش

  

 

بودجه بندی (25 درصد سوم) آزمون های آزمایشی دپارتمان مهندسی شیمی بینـش

نام درس

مباحث

زبان عمومی و تخصصی

کلیه مطالب

انتقال حرارت

1- انتقال حرارت جابجایی اجباری (از جریان داخلی به بعد): جریان داخلی، لایه مرزی هیدرودینامیکی (سرعت) در لوله­ ها، لایه مرزی حرارتی، ضریب انتقال حرارت جابجایی در لوله، محاسبه نرخ انتقال حرارت جابجایی بر اساس اختلاف دمای متوسط لگاریتمی، محاسبه ناسلت در شرایط مختلف، محاسبه ناسلت در ناحیه ورودی

2- انتقال حرارت جابجایی طبیعی: مکانیزم فیزیکی جابجایی طبیعی، ضریب انبساط حجمی، لایه مرزی هیدرودینامیکی و لایه مرزی حرارتی، معادلات پیوستگی و مومنتوم و انرژی و بی­ بعدسازی این معادلات، عدد بدون بعد گراشف، معادلات انتگرالی ون­کارمن، شکل پروفایل سرعت و دما در لایه مرزی، پیدا کردن محل سرعت ماکزیمم، محاسبه ضریب انتقال حرارت جابجایی با استفاده از نتایج روش ون­کارمن، تعیین رژیم جریان در جابجایی طبیعی، عدد بدون بعد ریلی، جابجایی طبیعی از سطوح شیب­دار، جابجایی طبیعی از فضاهای بسته، انتقال حرارت در اطراف کره

3- جوشش و چگالش: جوشش، جوشش استخری و نکات مربوط به آن، جوشش محلول­ ها، جوشش اجباری، چگالش (میعان)، مکانیزم ­های میعان، میعان فیلمی، سطوح شیب­دار، عدد میعان، میعان فیلمی در سیستم ­های شعاعی، میعان فیلمی در داخل لوله ­های افقی، میعان قطره­ ای، لوله گرمایی

 

ترمودینامیک

محلول­ها و مخلوط­ها: فوگاسیته، ضریب فوگاسیته، روابط پایه ­ای در محلول­ ها، محاسبه خواص پارشیال، معادله گیبس  دوهم، فشار جزیی و بررسی قانون دالتون، فوگاسیته و ضریب فوگاسیته در محلول­ ها، محاسبه فوگاسیته مواد خالص در حالات ترمودینامیکی مختلف، روابط تعمیم یافته برای ضریب فوگاسیته، قانون لوییس  رندال، قانون هنری، روابط مربوط به محلول ایده ­آل، خواص اضافی، محاسبه­ ضریب فعالیت، تغییر خواص ترمودینامیکی در اثر اختلاط، فعالیت (اکتیویته)، روابط مربوط به خواص باقیمانده و خواص اضافی، ضریب فعالیت بر اساس قانون هنری

مکانیک سیالات

1- فرم دیفرانسیلی معادلات بقا: فرم دیفرانسیلی معادله پیوستگی، فرم سه بعدی قانون لزجت نیوتن، معادلات ناویر - استوکس، تابع جریان

2- آنالیز ابعادی و تشابه

3- جریان لزج داخل لوله ها و کانال ها: معادله انرژی، انواع تلفات انرژی، لوله های سری و موازی، جریان آرام و درهم داخل لوله ها، شعاع و قطر هیدرولیکی، جریان در بین صفحات موازی بزرگ

کنترل فرآیند

1- آزمون روث: مفهوم پایداری، تشکیل جدول روث، معیار پایداری روث، کاربرد روش روث

2- روش مکان هندسی ریشه ­ها: تعریف مکان هندسی ریشه­ ها، قواعد رسم نمودار مکان هندسی ریشه­ ها، نحوه­ تعیین پایداری از روی نمودار مکان هندسی ریشه­ ها، نحوه­ رسم مکان هندسی ریشه ­ها در حضور صفر و قطب مختلط، شرط زاویه و شرط مقدار، محل ریشه ­ها در سیستم ­های درجه دوم، قواعد رسم مکان هندسی ریشه ­ها برای سیستم پس­خور مثبت، نحوه­ رسم مکان هندسی ریشه­ ها در حضور ترم تأخیر زمانی، استفاده از مکان هندسی ریشه ­ها در طراحی سیستم ­های کنترل

انتقال جرم و عملیات واحد

1- تقطیر: تعادل بخار  مایع، معادلات و نمودارهای تعادل بخار  مایع، محاسبات نقاط حباب و شبنم، تبخیر ناگهانی، تقطیر ساده، تقطیر پیوسته، روش رسم مک­ کیب  تیل، روش رسم پانچون  ساواریت، محاسبه­ بار حرارتی کندانسور و ریبویلر، تقطیر چند جزئی (مفاهیم مقدماتی)، تقطیر هم­ جوش، تقطیر استخراجی، تقطیر در فشار کم، تقطیر مولکولی

2- استخراج مایع  مایع: اصول استخراج، نمودار مثلثی، انتخاب حلال مناسب، استخراج تک ­مرحله­ ای، استخراج چند مرحله ­ای، بررسی نمودارهای مختلف استخراج، مایع ­های نامحلول، دستگاه­ های استخراج

سینتیک  و طراحی راکتورهای شیمیایی

1- راکتورهای دوره­ای (Recycle): مقایسه­ راکتور دوره­ای با راکتورهای Mixed و Plug ، تعریف نسبت جریان برگشتی، روابط راکتور دوره ­ای، بررسی واکنش­ های مختلف در راکتور دوره­ ای، تعیین نسبت جریان برگشتی بهینه

2- طراحی راکتور برای واکنش ­های چندگانه: بررسی واکنش ­های (موازی  سری  سری و موازی) در راکتورهای batch و Mixed و Plug ، بحث کیفی در مورد توزیع محصولات واکنش، تحلیل کمی توزیع محصولات واکنش

ریاضیات کاربردی و عددی

معادلات دیفرانسیل جزیی: تعامد، سیستم اشتورم  لیوویل، سری فوریه، تابع خطا، تابع گاما، حل معادلات دیفرانسیل جزیی با روش­های جداسازی متغیرها  ترکیب متغیرها  لاپلاس

 

بودجه بندی (25 درصد چهارم) آزمون های آزمایشی دپارتمان مهندسی شیمی بینـش

 

نام درس

مباحث

 

زبان عمومی و تخصصی

کلیه مطالب

 

انتقال حرارت

1- مبدل­ های حرارتی: تقسیم ­بندی مبدل­ ها بر اساس آرایش جریان و بر اساس نوع آن ­ها، ضریب کلی انتقال حرارت، رسوب گرفتگی مبدل ­های حرارتی، آرایش لوله ­ها در مبدل ­های پوسته و لوله، بافل، مبدل ­های پوسته و لوله چند مسیره (چند پاس)، موازنه انرژی برای سیال گرم و سرد، تحلیل مبدل­ های حرارتی، روش LMTD، روش NTU -ɛ، منحنی­ های توزیع دما، قطر معادل

2- تشعشع: مکانیزم فیزیکی، ویژگی­ های تشعشعی اجسام، جسم سیاه، جسم خاکستری، قانون پلانک، قانون استفان  بولتزمن، توان گسیل یک جسم غیر سیاه، قانون کیرشهف، تبادل حرارت تابشی بین سطوح سیاه، قوانین مربوط به فاکتور دید، تبادل حرارت تابشی بین سطوح غیر سیاه، سطوح بازتابنده، سپرهای تشعشعی، شدت تشعشع، تشعشع گازها، پدیده گلخانه ­ای، ترموکوپل

3-    کوره: عملکرد کوره، انواع کوره­ ها، طبقه­ بندی کوره­ ها

 

ترمودینامیک

1- تعادل فازها: مفهوم تعادل در ترمودینامیک و انواع آن، معیار تعادل، تعادل فازها، تعادل بخار  مایع، قانون رائولت، قانون اصلاح شده رائولت، نسبت تعادلی، فراریت نسبی، نمودارهای تعادلات فازی، آزئوتروپ، منحنی ­های فازی در حضور نقطه­ آزئوتروپ، روش تشخیص وجود یا عدم وجود نقطه آزئوتروپ، نقاط حباب و شبنم، تبخیر ناگهانی، سیستم ­های فاز مایع با امتزاج­ پذیری محدود

2- تعادل واکنش ­های شیمیایی: مختصه­ واکنش (یا درجه تبدیل)، کاربرد شرط تعادل در واکنش ­های شیمیایی، اثر دما بر ثابت تعادل، اصل لوشاتولیه، واکنش تشکیل، گرمای استاندارد واکنش

3- درجه آزادی: مفهوم درجه آزادی، محاسبه درجه آزادی در سیستم ­های مختلف، قانون فاز گیبس، قضیه دوهم

 

 

مکانیک سیالات

1- جریان لزج خارجی: حل ­های تقریبی معادلات ناویر - استوکس (تقریب­ های استوکس، پرانتل، اولر)، نیروی درگ و لیفت، تئوری لایه مرزی، جریان بلازیوس، حل تقریبی ون کارمن، پدیده جدایی جریان، جریان اطراف استوانه، کره و ایرفویل

2- جریان در بسترهای پر شده

3- توربوماشین­ها: انواع پمپ، منحنی مشخصه­های پمپ، پمپ­های سری و موازی، NPSH، آنالیز ابعادی در پمپ­ها

4- جریان تراکم­پذیر

 

کنترل فرآیند

1- پاسخ فرکانسی: مفهوم پاسخ فرکانسی، تعریف نسبت دامنه و اختلاف فاز

2- نمودار بد: تعریف نمودار بد، رسم نمودار بد برای سیستم­ های درجه اول و درجه دوم، رسم نمودار بد در حضور ترم تأخیر زمانی، حاشیه بهره و حاشیه فاز، بررسی پایداری به کمک نمودار بد

3- نمودار نایکوئیست: تعریف نمودار نایکوئیست، نحوه­ رسم نمودار نایکوئیست برای سیستم ­های درجه اول و درجه دوم، نحوه­ رسم نمودار نایکوئیست در حضور ترم تأخیر زمانی، معیار پایداری نایکوئیست، انتخاب پارامترهای کنترلر بر اساس روش زیگلر - نیکولز

 

انتقال جرم و عملیات واحد

 

1- رطوبت: انواع رطوبت، حجم رطوبت، گرمای مرطوب، نقطه شبنم، آنتالپی، دمای آدیاباتیک اشباع، درجه حرارت مرطوب، دمای حباب خشک، رابطه­  لوییس، دستگاه­ های عملیات رطوبت زنی و رطوبت زدایی

2- خشک کردن: انواع رطوبت در عملیات خشک کردن، سرعت خشک شدن، محاسبه مدت زمان خشک شدن، نمودار پسماند، خشک کردن جامدات غیرمتخلل، خشک کردن جامدات متخلل و حرکت مایع بر اثر موئینگی، منحنی توزیع دما، انواع عملیات خشک کردن، انواع خشک­ کن ­ها

3- تبخیر: محاسبات تبخیر کننده ­ها، ظرفیت تبخیر کننده، فاکتور اقتصادی تبخیر کننده، موازنه آنتالپی، افزایش نقطه جوش، اثر فشار مایع و اصطکاک روی اختلاف دما، روش ­های ورود خوراک، تراکم مجدد بخار، انواع تبخیر کننده

4- جذب سطحی: انواع جذب سطحی، انواع جاذب، رابطه­ فرندلیچ، رابطه­ لانگ­ مویر، عملیات جذب سطحی تک ­مرحله ­ای، عملیات جذب سطحی چند مرحله­ ای، جذب از محلول­ های غلیظ، نمودار پسماند، دستگاه جذب سطحی

5- استخراج از جامدات: انتخاب حلال مناسب، اثر دما بر استخراج، انواع روش ­های استخراج، محاسبات استخراج از جامدات

6- کریستالیزاسیون: مراحل تولید کریستال، منحنی حلالیت، روش­ های ایجاد محلول ­های فوق اشباع، معادله کلوین، دستگاه ­های کریستالیزاسیون

7- فیلتراسیون: اصول صاف کردن، روش­های فیلتراسیون، انواع صافی، کیک ­­های تراکم ­پذیر و تراکم­ ناپذیر

 

سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی

1- اثر دما روی واکنش­های مختلف: اثرات گرما، عملکرد آدیاباتیک و غیر آدیاباتیک، اثر دما روی واکنش­ های چندگانه

2- انتخاب راکتور مناسب: چگونگی تشخیص انتخاب بهترین راکتور، راه ­های بالا و پایین نگه داشتن غلظت، نحوه تماس بین ترکیب شونده­ ها، انتخاب راکتور مناسب در واکنش ­های چندگانه، انتخاب مناسب­ ترین ترتیب قرارگیری راکتورها در اتصال راکتورهای Mixed و Plug به یکدیگر، انتخاب راکتور مناسب در واکنش ­های اتوکاتالیزوری و واکنش ­های تخمیری

 

ریاضیات کاربردی و عددی

تحلیل عددی: الف) حل معادلات غیر خطی (ریشه ­یابی)، ب) مشتق عددی، ج) انتگرال عددی، د) حل معادلات دیفرانسیل با روش­ های عددی، ه) میان­ یابی، و) ماتریس، ی) حل دستگاه معادلات با روش ­های عددی

 

 

 

 

 

(آزمون مرحله 6، جامع 1) (دوره تمامی مباحث)

 

(آزمون مرحله 7، جامع 2) (دوره تمامی مباحث)

 

(آزمون مرحله 8، جامع 3) (دوره تمامی مباحث)

 

 

 

افتخارات دپارتمان مهندسی شیمیبرنامه کلاسهای مهندسی شیمی  آزمونهای آزمایشی مهندسی شیمی کلاسها و آزمون های مهندسی شیمی

منابع مطالعاتی پیشنهادی ارشد و دکتری مهندسی شیمی فروشگاه آنلاین کتاب مهندسی شیمی جزوات مهندسی شیمی نمایندگی های دپارتمان مهندسی شیمی

 

 

هر جا که اراده ای، هست... راهی هم هست...

 

دپارتمان تخصصی و جامع مهندسی شیمی

اولین مرکز تخصصی برگزار کننده دوره های آمادگی کنکور کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی شیمی در ایران