عضویت  
ورود اعضا  
 

 

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
دانشگاه های سراسری - دفترچه کنکور 1393

پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران

دانشگاه صنعتي سهند - تبريز

دانشگاه اراك

دانشگاه صنعتي شريف - تهران

دانشگاه اصفهان

دانشگاه صنعتي شيراز

دانشگاه تبريز

دانشگاه صنعتي مالك اشتر

دانشگاه تربيت مدرس

دانشگاه صنعتي همدان

دانشگاه تهران

دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران

دانشگاه خليج فارس - بوشهر

دانشگاه علم و فناوري مازندران - بهشهر

دانشگاه رازي - كرمانشاه

دانشگاه فردوسي مشهد

دانشگاه سمنان

دانشگاه كاشان

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

دانشگاه كردستان - سنندج

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

دانشگاه گيلان - رشت

دانشگاه شيراز

دانشگاه مازندران - بابلسر

دانشگاه صنعتي اروميه

دانشگاه محقق اردبيلي- اردبيل

دانشگاه صنعتي اصفهان

دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان

دانشگاه صنعتي اميركبير - تهران

دانشگاه ياسوج

دانشگاه صنعتي بابل