عضویت  
ورود اعضا  
 
   نمونه کارنامه و محل قبولی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد 93

 

رتبه کنکور کارشناسی ارشد

دانشگاه پذیرفته شده 

 گرایش پذیرفته شده

دوره تحصیلی

میانگین درصد

زبان

انتقال حرارت

ترمودینامیک

سیالات

کنترل فرآیند

انتقال جرم

سینتیک و طراحی رآکتور

کاربرد ریاضیات

1

دانشگاه صنعتی شریف

طراحی فرآیندها

روزانه

67.9

9

78

76

64

75

50

78

87

2

دانشگاه صنعتی شریف

طراحی فرآیندها

روزانه

65

46

75

74

64

46

50

73

74

3

دانشگاه صنعتی شریف

مدل سازی  و شبیه سازی و کنترل

روزانه

65.1

0

65

80

69

77

40

80

89

4

دانشکده فنی دانشگاه تهران

طراحی فرآیندها

روزانه

65.7

27

86

60

68

75

55

75

68

9

دانشگاه صنعتی شریف

مدل سازی  و شبیه سازی و کنترل

روزانه

65

21

76

76

46

93

48

78

75

11

دانشگاه صنعتی شریف

پدیده های انتقال و فرآیندهای جداسازی

روزانه

62.53

0

58

64

60

60

82

73

56

17

دانشکده فنی دانشگاه تهران

طراحی فرآیندها

روزانه

57.47

0

67

68

64

11

50

60

76

18

دانشگاه صنعتی شریف

طراحی فرایند ها

روزانه

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

دانشکده فنی دانشگاه تهران

طراحی فرآیندها

روزانه

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25

دانشکده فنی دانشگاه تهران

طراحی فرآیندها

روزانه

58.1

3

60

57

60

35

35

75

75

26

دانشگاه صنعتی  شریف

پدیده های انتقال و فرآیندهای جداسازی

روزانه

57.05

0

63

64

73

0

65

51

65

41

دانشکده فنی دانشگاه تهران

طراحی فرآیندهای جداسازی

روزانه

55.4

-1.5

58

36

34

71

50

74

95

52

دانشکده فنی دانشگاه تهران

طراحی فرآیندهای جداسازی

روزانه

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53

دانشگاه صنعتی شریف

ترموسینتیک و کاتالیست

روزانه

-

-

-

-

-

-

-

-

-

61

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

طراحی فرایندها

روزانه

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66

دانشکده فنی دانشگاه تهران

طراحی فرآیندها

شبانه

52.44

0

57.8

61.7

66.7

22.2

51.7

60

51.85

67

دانشکده فنی دانشگاه تهران

انرژی و محیط زیست

روزانه

52.17

0

47.6

75

26.2

24.4

50

51.1

81.5

70

دانشگاه صنعتی شریف

پدیده های انتقال و فرآیندهای جداسازی

شبانه

52.86

0

71.1

62

55

51

40

64

52

73

دانشکده فنی دانشگاه تهران

کاتالیست

روزانه