عضویت  
ورود اعضا  
 
   کنکور کارشناسی ارشد سراسری 1393

 

رتبه کنکور کارشناسی ارشد

دانشگاه پذیرفته شده 

 گرایش پذیرفته شده

دوره تحصیلی

میانگین درصد

زبان

انتقال حرارت

ترمودینامیک

سیالات

کنترل فرآیند

انتقال جرم

سینتیک و طراحی رآکتور

کاربرد ریاضیات

1

دانشگاه صنعتی شریف

طراحی فرآیندها

روزانه

67.9

9

78

76

64

75

50

78

87

2

دانشگاه صنعتی شریف

طراحی فرآیندها

روزانه

65

46

75

74

64

46

50

73

74

3

دانشگاه صنعتی شریف

مدل سازی  و شبیه سازی و کنترل

روزانه

65.1

0

65

80

69

77

40

80

89

4

دانشکده فنی دانشگاه تهران

طراحی فرآیندها

روزانه

65.7

27

86

60

68

75

55

75

68

9

دانشگاه صنعتی شریف

مدل سازی  و شبیه سازی و کنترل

روزانه

65

21

76

76

46

93

48

78

75

11

دانشگاه صنعتی شریف

پدیده های انتقال و فرآیندهای جداسازی

روزانه

62.53

0

58

64

60

60

82

73

56

17

دانشکده فنی دانشگاه تهران

طراحی فرآیندها

روزانه

57.47

0

67

68

64

11

50

60

76

18

دانشگاه صنعتی شریف

طراحی فرایند ها

روزانه

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

دانشکده فنی دانشگاه تهران

طراحی فرآیندها

روزانه

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25

دانشکده فنی دانشگاه تهران

طراحی فرآیندها

روزانه

58.1

3

60

57

60

35

35

75

75

26

دانشگاه صنعتی  شریف

پدیده های انتقال و فرآیندهای جداسازی

روزانه

57.05

0

63

64

73

0

65

51

65

41

دانشکده فنی دانشگاه تهران

طراحی فرآیندهای جداسازی

روزانه

55.4

-1.5

58

36

34

71

50

74

95

52

دانشکده فنی دانشگاه تهران

طراحی فرآیندهای جداسازی

روزانه

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53

دانشگاه صنعتی شریف

ترموسینتیک و کاتالیست

روزانه

-

-

-

-

-

-

-

-

-

61

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

طراحی فرایندها

روزانه

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66

دانشکده فنی دانشگاه تهران

طراحی فرآیندها

شبانه

52.44

0

57.8

61.7

66.7

22.2

51.7

60

51.85

67

دانشکده فنی دانشگاه تهران

انرژی و محیط زیست

روزانه

52.17

0

47.6

75

26.2

24.4

50

51.1

81.5

70

دانشگاه صنعتی شریف

پدیده های انتقال و فرآیندهای جداسازی

شبانه

52.86

0

71.1

62

55

51

40

64

52

73

دانشکده فنی دانشگاه تهران

کاتالیست

روزانه

-

-

-

-

-

-

-

-

-

82

دانشگاه صنعتی شریف

مدل سازی  و شبیه سازی و کنترل

شبانه

51.26

38

24

78

63

17

50

58

57

83

دانشکده فنی دانشگاه تهران

کاتالیست

شبانه

54.79

33

54

70

50

0

50

63

70

84

دانشکده فنی دانشگاه تهران

محیط زیست و انرژی

روزانه

-

-

-

-

-

-

-

-

-

113

دانشکده فنی دانشگاه تهران

انرژی و محیط زیست

روزانه

50.36

0

48

69

70

0

40

51

68

122

 دانشکده فنی دانشگاه تهران

طراحی فرآیندها

شبانه

47.42

0

55

68

15

0

55

48

62

142

دانشکده فنی دانشگاه تهران

طراحی فرآیندهای جداسازی

شبانه

49.63

0

46

58

34

13

50

49

84

152

دانشکده فنی دانشگاه تهران

طراحی فرآیندهای جداسازی

شبانه

-

-

-

-

-

-

-

-

-

161

دانشگاه علم و صنعت ایران

طراحی فرایندهای جداسازی

روزانه

-

-

-

-

-

-

-

-

-

171

دانشگاه تربیت مدرس

ترمودینامیک و سینتیک

روزانه

-

-

-

-

-

-

-

-

-

173

دانشکده فنی دانشگاه تهران

کاتالیست

شبانه

-

-

-

-

-

-

-

-

-

180

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ترموسینتیک و کاتالیست

شبانه

-

-

-

-

-

-

-

-

-

195

دانشکده فنی دانشگاه تهران

انرژی و محیط زیست

شبانه

-

-

-

-

-

-

-

-

-

197

دانشگاه علم و صنعت

طراحی فرآیندهای جداسازی

روزانه

45.84

0

63

55

55

0

40

50

49

232

دانشگاه علم و صنعت ایران

طراحی، شبیه سازی و کنترل فرایند

روزانه

45

0

66

45

40

51

38

42

52

275

دانشگاه صنعتی شریف

صنایع غذایی

روزانه

-

-

-

-

-

-

-

-

-

283

دانشگاه علم و صنعت ایران

طراحی، شبیه سازی و کنترل فرایند

روزانه

-

-

-

-

-

-

-

-

-

290

دانشگاه علم و صنعت ایران

ترمودینامیک و سینتیک

روزانه

-

-

-

-

-

-

-

-

-

320

دانشگاه علم و صنعت ایران

فرآیندهای جداسازی

شبانه

-

-

-

-

-

-

-

-

-

326

دانشگاه صنعتی اصفهان

پدیده های انتقال

روزانه

-

-

-

-

-

-

-

-

-

342

دانشگاه علم و صنعت ایران

طراحی، شبیه سازی و کنترل فرایند

شبانه

-

-

-

-

-

-

-

-

-

360

دانشگاه علم و صنعت ایران

ترمودینامیک و سینتیک

شبانه

-

-

-

-

-

-

-

-

-

401

دانشگاه علم و صنعت ایران

صنایع شیمیایی معدنی

روزانه

-

-

-

-

-

-

-